بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رمي الجمرات (ج 2 و 3)  
    :نويسنده   محمدتقي  
    :ناشر   مطبع مظهر العلوم  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   ج 2: 592 ص، ج 3: 208 ص.
فهرستواره ي ايرادات و شبهات بر عليه شيعيان در هند و پاکستان
اين کتاب يکي از رديه هاي «آيات بينات» که بر عليه شيعيان در رد فدک نوشته شده است.