بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الفاطمه  
    :نويسنده   ايم. اي. شاهد  
    :ناشر   علمي پرنتينگ پريس  
    :تاريخ چاپ   1953 م  
    :تعداد صفحه   96  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   بر صغير کي اماميه مصنفين کي مطبوعه تصانيف اور تراجم: ص 292 شماره 1960.