بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انوار عصمت  
    :نويسنده   حسين مظاهري  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   اين کتاب به زبان اردو نيز ترجمه و چاپ شده است.
تذکره ي علماء اماميه پاکستان، شمالي علاقه جات: ص 62.