بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اکسير الشفاء ترجمه ي حديث کساء  
    :نويسنده   سيد وجاهت حسين  
    :ناشر   چاپخانه گلستان محمدي  
    :تاريخ چاپ   1340 ق  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   فهرست آثار چاپي شيعه در شبه قاره: ص 89 شماره ي 69.