بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اقوال مقبول در عظمت بنت رسول  
    :نويسنده   نذر حسين قمر  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   اداره ي پيام حق، باب العلم، لاهور، 1995 م.
بر صغير کي اماميه مصنفين کي مطبوعه تصانيف اور تراجم: ص 293 شماره 1973.