بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اشعار درباره ي حضرت فاطمه به طرز الفبا  
    :نويسنده   علي فلسفي (لطفي زاده)  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   خطي
در اين کتاب اشعاري درباره ي حضرت جمع آوري شده و قوافي اشعار عربي و فارسي به ترتيب الفبا، آمده، و مشکلات برخي از سخنان عامه را حل کرده است.