بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اليد البيضاء في نکت اخبار مناقب الزهراء  
    :توضيحات  
(فارسي، چاپي)
علي اکبر بن حسين نهاوندي (1278- 1369 ق).
انتشارات محمودي، تهران.
رحلي، 60 ص.
الذريعة: ج 2 ص 445، و ج 25 ص 277. نقباء البشر: ج 4 ص 1600.
جلد دوم از کتاب «انوار المواهب» است. در اين کتاب آيات و روايات مربوط به حضرت مورد موشکافي قرار گرفته و مطالب ظريفي از آنها استخراج شده است. تقسيم بندي کتاب به عنوان هاي «نور» و هر نوري به عنوان هاي «وميض» و هر وميضي به عنوان هاي «موهبت» است.