بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسلام کي مثالي خاتون  
    :نويسنده   سعيد سيدين  
    :ناشر   صادقيه مشن، تعليمي پرس  
    :تعداد صفحه   16  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   بر صغير کي اماميه مصنفين کي مطبوعه تصانيف اور تراجم: ص 293 شماره 1968.
عنوان اين کتاب به معناي «بانوي نمونه اسلام» است.