بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسرار فدک  
    :نويسنده   محمدباقر انصاري، سيد حسين رجايي  
    :ناشر   نشر الهادي  
    :تاريخ چاپ   1417 ق،  
    :تعداد صفحه   232  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   چاپ دوم: همان ناشر، 1418 ق، 1376 ش.
چاپ سوم: همان ناشر، 1420 ق، 1378 ش.
وزيري، چاپهاي اول و دوم: 232 ص. چاپ سوم: 304 ص.
در اين کتاب به عنوان ناگفته هاي فدک و تحليل اعتقادي تاريخي ماجرا نه بخش آمده است: بخش اول: فتح و اعطاي فدک به فاطمه عليهاالسلام. بخش دوم: اقدامات اميرالمؤمنين و فاطمه عليهماالسلام در مقابل غصب فدک. بخش سوم: اقدامات غاصبين پس از تثبيت غصب فدک. بخش چهارم: اسرار غصب فدک و دفاع از آن. بخش پنجم: تحليل و خلاصه اي از خطابه ي حضرت زهرا عليهاالسلام، بخش ششم: سند و متن و کتابشناسي فدک. بخش هفتم: متن عربي خطابه ي حضرت زهرا عليهاالسلام، بخش هشتم: ترجمه ي فارسي خطابه ي حضرت زهرا عليهاالسلام، بخش نهم: پرونده باز فدک تا قيامت. در اين کتاب براي اولين بار خطبه ي فدکيه از 15 مدرک مربوط به قرن 3 و 4 و 5 استخراج شده و متن همه ي اين مدارک مقابله شده و متن منقح و ملفق آن تنظيم و اختلاف نسخ به طور کامل در پاورقي ها آمده است. در چاپ اخير مطالب تازه اي در همه ي فصلهاي کتاب افزوده شده است.