بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسرار فاطميه  
    :نويسنده   جواد بن محمدتقي افسر خوانساري  
    :ناشر   چاپ سنگي  
    :تاريخ چاپ   1338 ش  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   فهرست کتابهاي چاپي خان بابامشار: ج 1 ص 294.