بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از سرگذشت فاطمه بپرس  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   خطي
در اين کتاب حالات و قسمتي از سرگذشت حضرت زهرا عليهاالسلام آمده است.