بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   المصابيح  
    :توضيحات  
(ترکي، خطي)
؟
نسخه ي خطي مخزن حميد سليمان، ازبکستان، مجموعه ي شماره 2021، کتاب سوم.
فهرست نامگوي، نسخ مخزن حميد سليمان، ازبکستان: ص 311.