بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   المحسن بن فاطمة  
    :توضيحات  
(عربي، چاپي)
عبدالمحسن عبدالزهراء.
دار الصديقة الشهيدة، دمشق، 1421 ق.
وزيري، 256 ص.
در اين کتاب پس از مقدمه مطالب زير آمده است: ظهور بدعت ها، شناسايي حضرت محسن عليه السلام، نامگذاري محسن عليه السلام، برادران پدري و مادري محسن عليه السلام، تهديد به آتش زدن در خانه ي علي و فاطمه عليهماالسلام، دخول بي اجازه به خانه ي علي و فاطمه عليهماالسلام و زدن فاطمه عليهاالسلام، سقط جنين، شکايت جنين به جدش، روز رحلت، مادر محسن عليه السلام را با ضرب و جرح کشتند، صداي صيحه در روز قيامت، حضرت محسن عليه السلام در شعر دوستانش، اسم شصت نفر از شعراي محسن عليه السلام. بعد درباره ي مجتهد و قول مجتهد بحث مي کند و سپس منکرين مصائب و ستم هايي که به فاطمه عليهاالسلام رفته را جواب مي دهد، و صحت روايات و مصائب و ظلامات حضرت را با دليل اجماع و تواتر و استفاضة و روايات صحيحه و اسناد آن ذکر مي کند، آنگاه ده تن از بزرگان متقدمين را براي تأييد نام مي برد. بعد قول متشکل که در صدر اسلام خانه ها درب نداشتد و پرده مي زدند را جواب مي دهد و از قرآن از زمان حضرت يوسف و دليل هاي وجداني آن را رد مي کند، و باب قلعه خيبر و نجارهايي که در آن زمان با چوب و مسمار درب مي ساختند و رفتن عمر بالاي ديوار ديگران در حالي که درب خانه بسته بود و سرزنش صاحب خانه، قصه زناي مغيره و غيره.