بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اداره ي منزل  
    :نويسنده   سيد محمد حسيني شاهرودي  
    :ناشر   سازمان تحقيقات خودکفائي بسيج  
    :تاريخ چاپ   1376 ش  
    :تعداد صفحه   33  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   رقعي
اين کتاب از سري کتابهايي تحت عنوان «الگوهاي رفتاري حضرت زهرا عليهاالسلام» است. در اين کتاب پس از مقدمه عناوين زير با توجه به زندگاني حضرت زهرا عليهاالسلام آمده است: مدير خانه، کار در خانه، شوهرداري، بي توقعي از شوهر، گذشت و ايثار، آراستگي براي شوهر، دوستي و محبت.