بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اخبار فاطمة و منشأها و مولدها  
    :نويسنده   ابوعبدالله محمد بن زکريا بن دينار غلابي  
    :تاريخ چاپ   298 ق  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   خطي
رجال نجاشي: ج 2 ص 240. الذريعة: ج 1 ص 343 شماره ي 1797.
اين کتاب را نجاشي در رجال معرفي کرده و امروزه مفقود است.