بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اخبار الزهراء  
    :نويسنده   صدوق محمد بن علي بن بابويه قمي  
    :تاريخ چاپ   381 ق  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   الذريعة: ج 1 ص 331 و 344. طبقات اعلام الشيعة (قرن چهارم): ص 216 و 263.
از کتب شيخ صدوق بوده که سيد بن طاووس و محقق اربلي و ابن شهرآشوب و ابن فتال نيشابوري و علامه ي مجلسي از آن نقل کرده اند. اين کتاب که بنام «أخبار فاطمه عليهاالسلام» نيز خوانده مي شود امروزه مفقود است.