بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   احوال و سوانح بي بي فاطمه  
    :ناشر   کتابخانه ي گنج بخش  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   نسخه ي خطي در: شماره ي 5198.
فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه ي گنج بخش: ج 4 ص 2072.
اين کتاب سرگذشت حضرت زهرا عليهاالسلام از تولد تا شهادت است که اکثرا مصائب آنحضرت است.