بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الفضيحة  
    :نويسنده   محمد مرتضي  
    :ناشر   دارالسيرة  
    :تاريخ چاپ   1418 ق  
    :تعداد صفحه   290  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   وزيري
اين کتاب با ده فصل و ملحقات هفت گانه در رد بر کتاب «هوامش نقدية» تدوين شده است: فصل اول: درباره ي کتاب مأساة الزهراء عليهاالسلام و گواهي ها بر حقانيت او. فصل دوم: در ناسزا و بدگوئي هاي مؤلف هوامش. فصل سوم: اشکالات مؤلف هوامش و جواب بر او. فصل چهارم: در اشتباهات مؤلف هوامش. فصل پنجم: در نقد مؤلف هوامش به مطالبي درباره ي حضرت زهرا عليهاالسلام. ششم: در تحريف و تناقض گوئي مؤلف هوامش به مصحف زهرا عليهاالسلام. فصل هفتم: در جمله ي معروف «الغاية تبرر الوسيله» و کشف واقعيت. فصل هشتم: در تناقص گوئي مؤلف هوامش و درباره ي فدک و قبر زهرا عليهاالسلام. فصل نهم: پرده برداري و سقوط مخالف. فصل دهم: تحريفات و تزوير و کذب، مؤلف هوامش سپس 7 ملحق آمده است. نام ديگر اين کتاب «محاکمة کتاب هوامش نقدية» است.