بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   احوال فاطمه  
    :ناشر   کتابخانه ي دانشگاه لس آنجلس  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   نسخه ي خطي : مجموعه ي شماره ي B 480 کتاب چهارم.
نشريه ي دانشگاه در معرفي نسخه هاي خطي: دفتر 11- 12 ص 543.