بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   احسن الجزاء في تصحيح حديث الکساء  
    :نويسنده   سيد عباس کاشاني  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   (خطي)
نقل از کتاب سند حديث شريف کساء: ص 32.
اين کتاب درباره ي اسناد حديث کساء بحث کرده و صحت آن را اثبات کرده است.