بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   احراق بيت الزهراء في مصادر اهل السنة  
    :نويسنده   سيد محمد حسين سجاد  
    :ناشر   دارالصادقين  
    :تاريخ چاپ   1420 ق  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   رقعي
ترجمه ي عربي کتاب «آتش در خانه ي وحي» است. در اين کتاب ابتدا مقدمه ي سيد جعفر مرتضي و سپس چهار فصل آمده: فصل اول: احراق بيت زهرا عليهاالسلام، که از بيست و سه کتاب از مصادر مهم عامه آورده است. فصل دوم: اسقاط جنين که از هشت کتاب از مصادر عامه آورده است. فصل سوم: غضب فاطمه عليهاالسلام و عدم رضاي حضرت از شيخين که از 18 کتاب از مصادر عامه ذکر شده است. فصل چهارم: ظلم و ستم و ماجراهاي ديگر که بر زهرا عليهاالسلام واقع شده از هشت کتاب از مصادر عامه بيان شده است.