بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الفاطميات  
    :نويسنده   ابوالحسن علي بن محمد مدائني  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   الذريعة: ج 16 ص 97 شماره ي 76. الکني و الالقاب: ج 3 ص 168.
اين کتاب در قرن دوم تأليف شده و امروز اثري از آن در دست نيست.