بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الفاطميات  
    :نويسنده   وليد بن هشام مخزومي  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   فهرست نسخه هاي خطي دانشکده ي حقوق تهران: ص 407.
کتاب در «رسالة في حقيقة فدک» (نسخه ي خطي شماره ي 227 ج همين کتابخانه) آمده است.