بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ابعاد خانوادگي و سياسي شخصيت حضرت زهرا  
    :نويسنده   طوبي کرماني  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   رساله اي است که به مناسبت کنگره ي بزرگداشت و منزلت زن تدوين شده است.