بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آية اخري  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   فهرستواره ي ايرادات و شبهات عليه شيعيان در هند و پاکستان: ص 58.
اين کتاب يکي از رديه هائي است که بر کتاب آيات بينات محمد مهدي علي خان نوشته شده است.