بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   صدف امامت  
    :نويسنده   مقبول احمد نوگانوي  
    :ناشر   قيام پبلي کيشنز  
    :تاريخ چاپ   1994 م  
    :تعداد صفحه   312  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   بر صغير کي اماميه مصنفين کي مطبوعه تصانيف اور تراجم: ص 505 شماره 3428.