مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: سيده زنان عالم
در قرآن مريم را سيده زنان عالم معرفي كرده و در روايات ما حضرت زهرا ( س ) سيده زنان معرفي شده است آيا اين تناقض نيست ؟

پاسخ:
- مسلماً حضرت مريم ، به نص صريح قرآن سيد زنان عالم است . حضرت فاطمه زهرا ( س ) نيز به تصريح كلمات پيامبر ( ص ) برگزيده زنان عالمند.ظاهراً اشكال شما ناشي از آن شده كه فرض كرده ايد سيده زنان عالم فقط بايد يك نفر باشد حال آن كه هيچ اشكالي ندارد كه چند نفر جملگي ازنخبگان زنان عالم باشند، چه در يك درجه و چه در درجات مختلف . ;