مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: حكام
موضوع فرعي: برخورد عمر با حضرت زهرا(س) درمورد فدك
قضيه فدك چه بود و عمر چگونه با حضرت زهرا ( س ) برخورد كرد؟

پاسخ:
در خصوص مساله اي كه پيرامون فدك نقل كرده ايد روايات مسلم تاريخي وجود دارد كه در كتب خود اهل سنت دقيقاً نقل شده است . ابن ابي الحديد معتزلي كه فردي عالم و سني مذهب است مي نويسد : ( ( ابراهيم بن سعيد ثقفي ازابراهيم بن ميمون از عيسي بن عبدالله بن محمد بن علي بن ابي طالب ( ع ) ازپدرش ، از جدش از علي ( ع ) روايت كرده است كه آن حضرت فرمود : فاطمه ( س ) نزد ابوبكر رفت و به او فرمود : پدرم فدك را به من بخشيد وعلي و ام ايمن بر اين مطلب گواهند .گفت : تو جز حق و راستي چيزي به پدرت نسبت نمي دهي ، من آن را به تو بخشيدم و بعد تكه اي از پوست طلبيد وسند فدك را براي حضرت زهرا نوشت . حضرت از نزد او خارج شد و در بين راه به عمر رسيد .عمر پرسيد : اي فاطمه ! از كجا مي آيي ؟ گفت : از نزد ابوبكرمي آيم . به او گفتم كه رسول خدا فدك را به من بخشيده و علي و ام ايمن نيز براين مطلب گواهند .وي فدك را به من برگرداند و اين نوشته را به من داد .عمرنوشته را از آن حضرت گرفت و نزد ابوبكر آمده گفت : تو فدك را به فاطمه داده اي و سندش را نوشته اي ؟ گفت : آري . گفت : علي به سود خود گواهي مي دهد و ام ايمن يك زن است . بعد آب دهان بر روي آن سند انداخته نوشته را پاك و سند را پاره كرد .روايت شده كه ابوبكر پس از گواهي اميرالمومنين ( ع ) دستور داد فدك را به حضرت زهرا بدهند .عمر بر اين حكم ابوبكر اعتراض كرده نوشته را پاره كرد، ( شرح نهج البلاغه ، ج 16، ص 274 ). ;