مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: نحوه زندگاني
موضوع فرعي: خواستگاري حضرت علي(ع) از حضرت زهرا(س)
جريان خواستگاري حضرت علي (ع) را از حضرت زهرا (س) شرح دهيد؟

پاسخ:
اميرمؤمنان شخصاً شرفياب محضر رسول خدا گرديد. حجب و حيا, سراسر بدن او را فراگرفته بود. سر به زير افكنده و گويا ميخواهد مطلبي را بگويد ولي شرم مانع از گفتن آن است. پيامبر گرامي او را وادار به سخن گفتن كرد. اوبا اداء چند جمله توانست مقصود خود را بفهماند. پيامبر(ص) با تقاضاي علي (ع) موافقت كرد و فرمود: شما مقداري صبر كنيد تا من موضوع را با دخترم در ميان بگذارم. وقتي مطلب را به دختر خود گفت, سكوت, سراپاي زهرا فرا گرفت. پيامبر برخاست و فرمود: الله اكبرسُكُوتُها قرارُها.
119----------------------------------------------------

***
پاورقي:
فروغ ابديت- ج1
آيت الله جعفر سبحاني