مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: نحوه زندگاني
موضوع فرعي: مهريه حضرت زهرا(س)
مهريه حضرت زهرا (س) چه مقدار بود؟

پاسخ:
مهريه دختر پيامبر (مَهْرُالسُّنه) است كه همان پانصد درهم ميباشد.
121----------------------------------------------------

***
پاورقي:
فروغ ابديت- ج1
آيت الله جعفر سبحاني