مرکز پاسخگويي: پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: توضيحاتي درباره وجود مبارك حضرت زهرا ( س )
لطفاً درباره وجود مبارك حضرت زهرا ( س ) توضيحاتي مرحمت فرماييد ؟
لطفاًمحل دفن حضرت زهرا ( س ) رابيان فرماييد ؟

پاسخ:
سؤال اول شما كاملاًواضح نيست كه درچه بعدي از حضرت زهرا ( س )اطلا عات ميخواهيد ، درمورد زندگي حضرت ، تولدشان ،زندگينامه حضرت ،دربعد عبادات حضرت ، بعد علمي حضرت وياابعاد ديگر .
درمورد زندگي حضرت كه مي توانيد به كتابهاي چاپ شده دراين مورد مراجعه كنيد مثلآ آداب زندگي ، براساس زندگي حضرت زهرا ( س ) اما دربعد علم ، اخلاق ، عبادت ، تقوي و000 نمي توان صحبت كرد چون كسي مي تواند حضرت راوصف كند وبيان كند كه دررديف وهم شأن حضرت باشد وهرچه بگوئيم شايد بتوان گفت قطره اي درمقابل درياست .
من به نكته اي اشاره مي كنم وآن اينكه شما تمام صفات ائمه ( ع )را بگيريدوببينيد واين راهم توجه كنيد كه حضرت زهرا ( س ) مادر ائمه ( ع ) هستند يعني تمام اين صفات درحد كمال وكامل دروجود مقدس حضرت مي باشد . درتمام جهات وابعاد انساني وكمالي كه درنظر بگيريد حضرت كاملتر ازهمه هستند .
پيامبر اكرم (ص ) حضرت را بعنوان پاره تن خود مي خوانند ، اين هم دليل ديگري بركمال حضرت مي باشد . يعني اگر شرايط امامت. مرد بودن نمي بود ، قطعاً حضرت زهرا ( س ) به عنوان امام مطرح مي شدند ، گرچه كه حضرت تمام صفات امامت وكمالات والاي انساني را دارا مي باشند .
بنده توصيه مي كنم كه كتابهايي درمورد اخلاق وزندگي حضرت بخوانيد ومطالعه كنيد تابااين گوهر يگانه عالم بيشتر آشنا شويد . اگر كتابي درمورد اخلاق وتقوي وفضيلت حضرت پيدا نكرديد ، از كتابهايي كه دراين موضوعات درمورد ائمه ( ع) نوشته شده مطالعه كنيد كه تمام اين صفات درحضرت زهرا ( س ) وجوددارد .
درمورد سؤل دوم نيز بگويم كه سه مكان را نقل كرده اند براي محل دفن حضرت :
1- قبرستان بقيع
2- منزل خود حضرت كه الآن داخل حرم مطهر پيامبر اكرم ( ص )مي باشد
3- درروضه النبي ( كه بين منبر وقبر پيامبر اكرم ( ص ) را روضه النبي گويند .) كه ازمكانهاي پرفضيلت است كه دعا كردن درآن مكان مستجاب است % ا