مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: اعتقادات
موضوع فرعي: فلسفه تسبيحات حضرت زهرا و تعداد آن
فلسفه تسبيحات حضرت زهرا و تعداد آن چيست

پاسخ:
در قرآن خداوند فرموده است: «و اذكر الله ذكراً كثيراً؛ خدا رازياد ياد كنيد» و در حديث آمده است هر كس تسبيحات حضرت زهرا رابگويد ذكر كثير گفته است و شايد بدين خاطر باشد كه يكي از مراتب عدد كثيرو زياد عدد صد ميباشد چنانچه سلام و لعن زيارت عاشورا نيز صد مرتبهاست. پس مجموع ذكر خدا در قالب تكبير و حمد و تسبيح صد بار است وشايد به لحاظ اهميت بيشتر تكبير، اين ذكر يك بار بيش از آن دو گفته ميشود.