مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: احاديث
موضوع فرعي: سخن حضرت زهرا درباره بهترين زن
حضرت زهرا فرمودند بهترين زن كسي است كه مردي او را نبيند و نه او مردي را ببيند اين گفته را با جامعه فعلي چگونه بررسي مي كنيد؟

پاسخ:
حضرت زهرا(س) خود به معركه جنگ و جبهه نيز مي رفتند و در غزوه هاي متعددي همراه پيامبر(ص) شركت مي كردند. در هجرت و ديگر حركت هاي مسلمانان نيز شركت داشتند. همچنين در مسجد براي مردم سخنراني مي كردند و... . بنابر اين مقصود از اين كلام، آن است كه بدون جهت خود را در ديد مردم قرار ندهيد و حتي الامكان خود را از ديد نامحرمان پوشيده داريد.