مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: اعتقاد اهل سنت به حضرت زهرا(س)
سني ها چقدر به اهل بيت ( ع ) و فاطمه زهرا ( س ) و هم چنين وجود مصلح آخرالزمان اعتقاد دارند؟

پاسخ:
- در كتاب هاي اهل سنت روايات فراواني در مورد اهل بيت ( ع ) و فاطمه زهرا ( س ) و فضايل آنان و لزوم محبت به آنها وارد شده است : هم چنين در مورد مهدي موعود ( عج ) به دليل روايات فراواني كه از پيامبر ( ص ) رسيده ، آنان به وجود مهدي اين امت اعتقاد دارند .البته آنان ، پيشوايان ما را به عنوان امام معصوم نمي شناسند؛ ولي شيعيان با استناد به آيات و روايات فراوان و دلايل عقلي ،معتقدند كه با نصب پيامبر ( ص ) ديگر جايي براي خلافت آن سه خليفه - كه با تشكيل شورايي زمام امور را به دست گرفتند - باقي نمي ماند و اين خلاف روش و دستوري است كه پيامبر ( ص ) صادر فرموده و در غديرخم رسمااعلان كرده و از همه براي امام علي ( ع ) بيعت گرفته است ، ( اين مساله راخود برادران اهل سنت نيز نقل نموده اند ) . ب;