مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: الگو قراردادن حضرت زهرا(س)
چگونه مي توان از فاطمه زهرا(س) الگوگيري كرد در حالي كه ايشان چهارده قرن پيش مي زيستند؟

پاسخ:
در الگوگيري، بودن يا نبودن اشخاص خيلي مهم نيست؛ بلكه چه بسا كساني كه در گذشته دور زندگي مي كردند، بهتر از بسياري از مصاحبان بتوانند الگو واقع شوند؛ ليكن براي اين كار بايد از طريق بررسي تاريخ زندگي درس هاي لازم را فرا گرفت. گذشت چهارده قرن هم چيزي را عوض نمي كند؛ زيرا محور اصلي در الگوگيري اصول كلي تربيتي است كه زمانمند و ارزش هاي اخلاقي است كه با مرور زمان پوسيده و كهنه نمي شود. دنباله سؤال بي ربط و نامفهوم است.