مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: الگو قراردادن زندگي حضرت زهرا(س) و حضرت علي(ع)
چگونه مي توانم در زندگي، حضرت علي (ع) و فاطمه زهرا (س) را الگوي خودقرار دهم؟

پاسخ:
در اين باره ابتدا بايد: الف) مطالعات گسترده و همه جانبه اي در زندگي ايشان انجام داده و آگاهي جامعي به روش آنان به دست آوريد.بهتر است سيره همه امامان را در اوضاع مختلف مورد بررسي قرار دهيد . ب ) توان هاي خود را به درستي بسنجيد و متناسب با آن حركت كنيد. ج ) مقتضيات و اوضاع جامعه و خانواده خود را نيز لحاظ كنيد، و سپس با جمع بندي كامل اقدام كنيد. د ) دليلي وجود ندارد كه آن حضرت همسر خود را در مضيقه قرار مي دادند. اگر فقر و فشاري وجود داشت، تا حدي تابع وضع اقتصادي جامعه بود. البته در اين وضع آنان به خوبي از عهده آزمايش الهي در آمدند. از طرف ديگر پذيرش خانوادگي حايز اهميت است، مثلاً حضرت زهرا(س) و فرزندانشان كساني هستند كه با ميل و اراده خويش افطار خود را در سه شب متوالي به مسكين و يتيم و اسير بخشيدند؛ نه اين كه حضرت علي (ع) اين كار را بر ايشان تحميل كرده باشند و در روايات و تعاليم اسلامي آمده است خوب است مرد در زندگي زن و فرزند خود تا حدي توسعه بدهد و رفاه آنان را تامين نمايد.