مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: كيفيت به جا اوردن نماز حضرت زهرا
كيفيت به جا اوردن نماز حضرت زهرا چگونه است

پاسخ:
نماز حضرت فاطمه دو ركعت است، در ركعت اول بعد از حمد صد

مرتبه سوره قدر و در ركعت دوم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحيد

ميخواند و بعد از فارغ شدن از نماز تسبيحات حضرت زهرا(س) را انجام

ميدهد.

و وارد شده كه اين افضل نمازهاي مستحبي است و در اول شب ذي الحجه

موكد است.

نماز ديگر: چهار ركعت نماز به دو سلام بخواند در ركعت اول بعد از حمد

((توحيد)) پنجاه مرتبه و در ركعت دوم بعد از حمد ((و العاديات)) پنجاه

مرتبه و در ركعت سوم بعد از حمد ((اذا زلزلت)) پنجاه مرتبه و در ركعت

چهارم بعد از حمد ((اذا جا نصر الله)) پنجاه مرتبه.