مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: مهدويت
موضوع فرعي: كتاب هايي در مورد حضرت زهرا(س)
چه كتاب هايي در مورد حضرت زهرا(س) و حضرت مهدي(عج) نوشته شده آنها را نام ببريد.


پاسخ:
كتابهاي فراواني در مورد حضرت زهرا س و حضرت مهدي عج نوشته شده است .برخي از آنها عبارتند از : بانوي نمونة اسلام ، زندگاني فاطمة زهراس ، كتابنامة حضرت فاطمة زهرا ، علي مظهر عدل و فاطمه مظهر تقوا ، مهدي موعود ، پيشواي دوازدهم ، خورشيد مغرب ، عصر زندگي ، در انتظار خورشيد ، گفتمان مهدويت .