مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: نحوه زندگاني
موضوع فرعي: دليل كنيز داشتن حضرت زهرا(س)
چرا حضرت زهرا(س) داراي كنيز بودند؟

پاسخ:
در همه زمان ها متداول است كساني كه به علت هاي گوناگون (مانند متعدد بودن فرزندان، ضعف جسمي، اشتغال به مسائل علمي و...) نياز به معين دارند، از خدمتكار استفاده كنند. حضرت زهرا(س) نيز با توجه به سن و تعداد فرزندان و مسائل ديگر، چنين نيازي را احساس كرده بودند. كسي كه كارشناس ديني نيست، عقلاً درست نيست كه بگويد من فلان حكم دين را قبول ندارم؛ همان طور كه اگر كسي متخصص در شيمي يا طب نباشد، حق ندارد بگويد من فلان قسمت اين علوم را قبول ندارم. در واقع دخالت غير متخصص در مسائل فني به بازيچه گرفتن علم است كه مورد قبول هيچ عاقلي نمي باشد.