مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: قرآن
موضوع فرعي: فاطمه زهرا(س) مصداق بارز كوثر
با توجه به اينكه فاطمه زهرا(س) مصداق بارز كوثر است، مراد از اينكه حضرت علي(ع) ساقي كوثر است، چيست؟

پاسخ:
الف) كوثر مصاديقي دارد كه يكي از مصداق هاي بارز آن حضرت زهرا(س) مي باشند. مصداق ديگر آن حوض پيامبر در قيامت است كه حضرت علي(ع) ساقي آن مي باشند. در اين نگاه بين دو مصداق كوثر نوعي تفكيك شده است. از همين رو لازم نيست حتماً رابطه اي بين سقايت حضرت علي(ع) و كوثر بودن حضرت فاطمه(س) باشد. ب ) نگرش ديگر عدم تفكيك بين آن دو است، به اين معنا كه كوثر در قيامت وجه ديگري از كوثر در دنيا است. بنابراين همان طور كه ورود به بهشت بدون نوشيدن جام كوثر ممكن نيست، در اين دنيا نيز بدون پيمودن راه آن حضرت و تحصيل رضايت ايشان راهي به سوي بهشت نمي گشايد، و سقايت؛ يعني، نوشيدن آب گواراي هدايت كوثر فاطمي از طريق ولايت علوي؛ زيرا: 1- بهشت رفتن بدون رضاي خدا ممكن نيست. 2- بر حسب روايات رسيده از پيامبر اكرم(ص) خداوند به رضاي فاطمه خشنود و به غضب وي خشمگين مي گردد. 3- رضايت فاطمه به پذيرش ولايت علي(ع) است و غضب او به پشت كردن از مسير ولايت. نتيجه: تبلور كوثر فاطمي همان ولايت علوي است وهر كس با پذيرش ولايت اميرالمؤمنين به دست ايشان از كوثر فاطمي (همان جهت مرضي خداوند) سيراب شود، بهشتي خواهد بود.