مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: خانواده و زندگي
موضوع فرعي: حجاب حضرت زهرا(س)
حجاب حضرت زهرا3چگونه بود؟


پاسخ:
فاطمهء زهرا(س)اسوهء زنان عالم است كه همهء زنان بايد از آن وجود مبارك پيروي كنند. در همهء ابعاد,آن حضرت سرمشق و الگويي براي زنان هستند, چه در بُعد اخلاقي , اعتقادي , رفتاري و حتي پوشش و حجاب ,زنان عالَم اقتدا به فاطمهء زهرا(س)مي كنند. در هر حال حجاب حضرت به عنوان الگويي براي ديگر زنان جهان مي باشد, اگر چه شكل حجاب و نحوهء پوشش در اعصار و قرون مختلف تفاوت داشته باشد. فاطمهء زهرا(س)درحجاب و پوشش هم سرآمد و اسوهء زنان عالم است , همان طوري كه در ديگر ابعاد وجودي سرآمد و الگويي براي زنان عالم است .

زماني كه نابينايي از حضرت فاطمه(س)اذن خواست وارد شود, حضرت زهرا(س)خود را پوشاند و سپس به نابينااجازهء ورود داد. پيامبر6فرمود: چرا خود را پوشاندي , او كه تو را نمي بيند؟! زهرا(س)در پاسخ فرمود: اگر او مرانمي بيند, من او را مي بينم و به او نزديكم , آن گونه كه بوي مرا استشمام مي كند جتا اوّلاً: آن جرأت و جسارت در من پيدا نمي شود كه در مقابل مرد بيگانه بدون پوشش و حجاب باشم ; ثانياً: بوي من به مشام او نرسدج .

پيامبر(ص)فرمود: گواهي مي دهم كه تو پارهء تن من هستي .(1)

فاطمهء زهرا(س)خير و نيكي زن را در اين مي داند كه نه به نامحرمي نظر اندازد و نه در معرض ديد آنان قرار گيرد;يعني در پوششي باشد كه چشم نامحرم به او نيفتد(2) و اين نشانگر اتمام حضرت به رعايت حجاب بوده است . امروزه زنان بايد از آن الگوي جاودان پيروي كنند و رعايت حجاب و گوهر پاكدامني را پيشهء خود قرار دهند.

***
پاورقي:
1.سيد عبدالرزاق مقرّم , صديقه شهيد, ص 88

2.همان , ص 85