مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: خانواده و زندگي
موضوع فرعي: ازدواج با سيد
كسي كه با سيده اي ازدواج كرده، اگر او را طلاق بدهد يا هر دو بميرند، باز جدّه او يعني حضرت زهرا(س) در دنيا و آخرت محرم است؟


پاسخ:
اگر كسي زني را براي خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكي نكند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند، به آن مرد مَحْرَم مي شوند. از اين رو، شخصي كه با سيده اي ازدواج مي كند، اگر جدّه او حضرت فاطمه زهرا(س) باشد، آن مرد با آن حضرت(س) محرم مي شود و اين محرميت همچنان باقي خواهد ماند، اگر چه بعداً زن را طلاق دهد يا هر دو بميرند.

توضيح: تمام افرادي كه سيد هستند، لزوماً از نسل حضرت زهرا(س) نمي باشند، بلكه بسياري از سادات منتسب به هاشم بن عبد مناف هستند، مانند بني عباس يا فرزندان قمر بنيهاشم و ديگر فرزندان علي(ع) كه مادرشان حضرت زهرا(ع) نبوده است. اين ها سيد هستند، ولي انتسابي به حضرت زهرا(س) ندارند. پس هر سيدي لزوماً به حضرت زهرا(س) نمي رسد.