مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: تاريخ و سيره
موضوع فرعي: برخورد عمر با «فاطمه زهرا»(س)
چرا عمر از سويي با حضرت زهرا(س) عداوت مي ورزيد و از سوي ديگر به فرزندان ايشان احترام مي گذاشت؟

پاسخ:
الف) برخورد عمر بن خطاب با «فاطمه زهرا»(س) و حفظ احترام فرزندان حضرت زهرا(س) دو مسأله جداگانه است. شرايط و موقعيت اين دو مسأله فرق مي كند. برخورد عمربن خطاب با «حضرت زهرا» در زماني بود كه مي خواست حكومت و خلافت ابوبكر را تثبيت كند و حضرت زهرا(س) مخالف و مانع جدي به حساب مي آمد، ولي احترام عمر به فرزندان آن حضرت مربوط به زماني است كه خود عمر خلافت را به دست گرفته بود و تهديدي از طرف امام علي(ع) و اولادش احساس نمي كرد. جناب «هاشم معروف الحسيني» نيز در كتاب «دوازده امام» موضوع احترام عمر به فرزندان حضرت زهرا(س) را در دوران حكومت خليفه دانسته است. ب ) اصل برخورد عمر بن خطاب با علي بن ابيطالب و حضرت زهرا(س) در تاريخ مضبوط و ثابت و بين محدثان شيعه و سني مورد اتفاق است. برخي از علماي اهل سنت؛ از جمله «صلاح الدين خليل بن ابيك صفدي شافعي» در كتاب «الوافي بالوفيات» در ترجمه «نظام معتزلي» اين مطلب را آورده است، { (ج 6، ص 17، دارالنشر فرانزشتانير، چاپ سوم) }. همچنين «مسعودي» در كتاب «اثبات الوصيه» جريان آتش زدن عمر بر در خانه فاطمه(س) را نقل كرده است، { (ص 146، انتشارات انصاريان) }. محمد بن عبدالكريم احمد شهرستاني در كتاب «الملل والنحل» آورده است كه «ابراهيم بن سيار بن هاني نظام» گويد: عمر در روز بيعت، طوري به شكم فاطمه كوبيد كه جنين از شكمش افتاد و فرياد مي زد: خانه اش را با تمام افراد خانه آتش بزنيد. در حالي كه در خانه، كسي غير از علي و فاطمه و حسن و حسين(ع) نبود، { (شهرستاني، الملل والنحل، ج 1، ص 57، چاپ بيروت) }.