مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: تاريخ و سيره
موضوع فرعي: عمر رسول اكرم(ص)
روزي به دست هايم نگاه كردم، در دست چپم نقش 81 و در دست راستم نقش 18 را مشاهده كردم، بعد در ذهنم آمد كه شايد عمر پيامبر(ص) كه 63 سال بوده است با عمر فاطمه زهرا(س) كه 18 سال بوده است جمع شده و 81 بدست آمده است، آيا حدس من صحيح است؟


پاسخ:
نقش دست چپ همة انسان ها به صورت 81 و نقش دست راست آن ها به صورت 18 است و اين ارتباطي با عمر شريف رسول الله(ص) كه 63 سال بوده يا سن حضرت زهرا(س) كه بنابر عقيده مشهور 18 سال بوده، ندارد.
خداوند شما راموفق بدارد.

***
پاورقي:
[1] دكتر جعفر شهيدي، زندگا[ني فاطمه زهرا(س)، ص 27.