مرکز پاسخگويي: جامعة الزهراء
موضوع اصلي: تاريخ و سيره
موضوع فرعي: وجود خانة پيامبر (ص) و حضرت زهرا (س) در مكه
آيا خانة پيامبر (9) و حضرت زهرا (3) هنوز هم در مكه وجود دارد؟


پاسخ:
بله خانه حضرت زهرا (س) و حضرت رسول (ص) در مدينه (در مسجد النبي فعلي) موجود است.