مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: تاريخ و سيره
موضوع فرعي: آزار رساندن خليفه دوم به حضرت زهرا((عليها السلام))
آيا خليفه دوم، آزاري نسبت به حضرت زهرا((عليها السلام)) روا داشته است؟

پاسخ:
اين مطلب از نظر شيعه مسلّم است و در كتاب هاي معتبر اهل سنّت هم آمده است كه عمر براي گرفتن بيعت از علي((عليه السلام)) به در خانه آن حضرت آمد و گفت: «از خانه بيرون آييد وگرنه خانه را با اهلش آتش مي زنم»; گفته شد: «حضرت فاطمه((عليها السلام))در خانه است.» گفت: «باشد.»
به هر حال، موضوع آزردن و اذيّت آن بانوي گرامي اسلام يك واقعيّت مسلّم از نظر شيعه و سنّي است; كه شايسته است، براي بيشتر روشن شدن مطلب نمونه هايي از تصريح علماي اهل سنّت را در اين باره يادآور شويم:
در كتاب «صحيح بخاري» - كه از معتبرترين كتب اهل سنّت است - از پيامبر روايت شده است كه فرمود: «فاطمه بضعة مني، فمن اغضبها اغضبني; فاطمه پاره تن من است، پس هر كه فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.» و در «صحيح مسلم» - كه آن هم از معتبرترين كتب اهل سنّت است - از پيامبر روايت شده كه فرمود: «انما فاطمه بضعة مني يؤذيني ما اذاها; فاطمه پاره تن من است آنچه او را آزار دهد مرا آزار داده است.» و نيز، در تاب بخاري آمده است: «فوجدت فاطمه علي ابي بكر في ذلك فهجره فلم تكلمه حتّي توفيت فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا و لم يوذن بها ابابكر و صلي عليها; پس از اين كه ابوبكر فدك را تصرّف كرد و قاطمه((عليها السلام)) براي طلب كردن آن آمد و ابوبكر، خواسته وي را اجابت نكرد، فاطمه((عليها السلام)) بر ابوبكر خشمگين شد و با او قهر كرد و با همان حال از دنيا رفت; پس از مرگ وي، همسرش علي((عليه السلام)) شبانه او را دفن كرد و خود بر او نماز خواند و ابابكر را مطلع نساخت.»
براساس اين احاديث پيامبر از ابوبكر به خاطر خشم فاطمه((عليها السلام)) خشمگين و آزرده خاطر شده است. و در قرآن كريم آمده است: «ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخره و اعدّلهم عذابا;(1) آنان كه خدا و رسولش را مي آزارند، خدا آنان را در دنيا و آخرت از رحمت خويش دور ساخته و براي آنان عذابي خوار كننده مهيّا ساخته است.» كسي كه مصداق اين آيه قرآن باشد، نمي تواند خلافتش مشروعيّت داشته باشد.

***
پاورقي:
1 - سوره احزاب، آيه 57.