مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: بررسي امام بودن حضرت فاطمه زهرا ( س )
حضرت فاطمه زهرا ( س ) آيا امام هستند يا خير ؟

پاسخ:
حضرت فاطمه زهرا ( س ) معصومند و از درجات عالي انساني و عرفاني و اخلاقي برخوردارند ولكن امام نيستند . هر چند گفتارشان رفتارشان براي ما حجت و دليل است .