مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: آزار دادن حضرت زهرا(س) توسط خليفه دوم
آيا خليفه دوم ، آزاري نسبت به حضرت زهرا ( س ) روا داشته است ؟

پاسخ:
اين مطلب از نظر شيعه مسلّم است و در كتاب هاي معتبر اهل سنّت هم آمده است كه عمر براي گرفتن بيعت از علي ( عليه السلام ) به در خانه آن حضرت آمد و گفت : « از خانه بيرون آييد وگرنه خانه را با اهلش آتش مي زنم » ؛ گفته شد : « حضرت فاطمه ( س ) در خانه است . » گفت : « باشد . »
به هر حال ، موضوع آزردن و اذيّت آن بانوي گرامي اسلام يك واقعيّت مسلّم از نظر شيعه و سنّي است؛ كه شايسته است ، براي بيشتر روشن شدن مطلب نمونه هايي از تصريح علماي اهل سنّت را در اين باره يادآور شويم :
در كتاب « صحيح بخاري » - كه از معتبرترين كتب اهل سنّت است - از پيامبر روايت شده است كه فرمود : « فاطمه بضعة مني ، فمن اغضبها اغضبني؛ فاطمه پاره تن من است ، پس هر كه فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده است . » و در « صحيح مسلم » - كه آن هم از معتبرترين كتب اهل سنّت است - از پيامبر روايت شده كه فرمود : « انما فاطمه بضعة مني يؤذيني ما اذاها؛ فاطمه پاره تن من است آنچه او را آزار دهد مرا آزار داده است . » و نيز ، در تاب بخاري آمده است : « فوجدت فاطمه علي ابي بكر في ذلك فهجره فلم تكلمه حتّي توفيت فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً و لم يوذن بها ابابكر و صلي عليها؛ پس از اين كه ابوبكر فدك را تصرّف كرد و فاطمه ( س ) براي طلب كردن آن آمد و ابوبكر ، خواسته وي را اجابت نكرد ، فاطمه ( س ) بر ابوبكر خشمگين شد و با او قهر كرد و با همان حال از دنيا رفت؛ پس از مرگ وي ، همسرش علي ( عليه السلام ) شبانه او را دفن كرد و خود بر او نماز خواند و ابابكر را مطلع نساخت . »
براساس اين احاديث پيامبر از ابوبكر به خاطر خشم فاطمه ( س ) خشمگين و آزرده خاطر شده است . و در قرآن كريم آمده است : « ان الذين يؤذون اللَّه و رسوله لعنهم اللَّه في الدنيا و الاخره و اعدّلهم عذابا؛ آنان كه خدا و رسولش را مي آزارند ، خدا آنان را در دنيا و آخرت از رحمت خويش دور ساخته و براي آنان عذابي خوار كننده مهيّا ساخته است . » كسي كه مصداق اين آيه قرآن باشد ، نمي تواند خلافتش مشروعيّت داشته باشد .
{P - سوره احزاب ، آيه 57 . P}