مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: حكم فراموش كردن ترتيب ذكرها در تسبيحات حضرت زهرا(س)
در تسبيحات حضرت زهرا (س) ترتيب اگر فراموش شود يا تعداد ذكرها چه حكمي دارد؟


پاسخ:
فعل مستحبي است اگر فراموش كرديد از همانجا كه يادتان آمد مجدد شروع كنيد به خواندن مستحب است انسان بعد از نماز بالخصوص در تعقيب هايي كه خيلي سفارش شده است كه تسبيح حضرت زهرا (س) خوانده شود و به ترتيب 34 مرتبه الله اكبر 33 مرتبه الحمد الله 33 مرتبه سبحان الله.

اگر تعداد ذكر هم فراموش شد مجدداً شروع بنماييد به ذكر كردن.

***
پاورقي:
1ـ مسئله 1122، تعقيب نما، ص630، توضيح المسائل مراجع