مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: قدرت حضرت زهرا (س)
در سخنراني هاي دهة فاطميه در مورد قدرت حضرت زهرا (س) مطرح شد كه داخل كوچه حضرت يقه خليفه دوم را گرفته و به سمت خود كشيده و فرمود اگر به خاطر بيگانگان نبود نفرين مي كرد و يا عبارتي با اين مضمون.

سؤال اينجاست كه با عصمت و عفتي كه از حضرت فاطمه (س) شنيده ام كشيدن يقه يك مرد اجنبي در شأن و منزلت ايشان نمي باشد. لطفاً در صورت وجود منبع موثق در اين مورد ذكر فرماييد؟


پاسخ:
در جستجوي منابع تاريخ اسلام موردي كه سؤال فرموديد يافت نشد. اگر سؤال شما بر اساس منبع خاصي مطرح شده است آن منبع را به آدرس مؤسسه ارسال كنيد تا بر مبناي آن به سؤال شما پاسخ داده شود.